Prvi izum koji je odvojio savremene ljude od njihovih evolucionih predaka bilo je namerno paljenje vatre. Dok su ranije vrste, kao što je Homo erectus, koristile prirodno izazvanu vatru, Homo sapiens je prvi svesno počeo da je pali.

Vatra je promenila život prvih ljudi, izmenila je ishranu, umanjila opasnost od hladnoće, strah od mraka, smanjila rizik od napada divljih životinja, produžila vreme individualnog delovanja i društvenog okupljanja, doprinela razvoju govora, jezika i komunikacije, tradicija, mašte i stvaranju atmosfere pogodne za nastanak prvih legendi i mitova.

Paljenje vatre označava početak svih tehnologija koje čovek koristi i utire put obradi metala i izradi stabilnijeg oruđa, a ipak vatra može biti opasna koliko je i korisna.

Zaštita od požara je regulisana Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS”, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018).

Zaštite od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Subjekti zaštite od požara su državni organi, organi autonomne pokrajine, organi jedinica lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna i fizička lica.

Subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu s obavezama utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da primenjuju mere zaštite od požara i eksplozija propisane zakonom, podzakonskim propisima i opštim aktima, da obezbede primenu planova zaštite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.

Zaštita od požara ostvaruje se:

1) organizovanjem i pripremanjem subjekata zaštite od požara za sprovođenje zaštite od požara;

2) obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara;

3) preduzimanjem mera i radnji za zaštitu i spasavanje ljudi, materijalnih dobara i životne sredine prilikom izbijanja požara;

4) nadzorom nad primenom mera zaštite od požara.

Spectra Doo posebnu pažnju poklanja poslovima projektovanja i izvođenja posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Pod projektovanjem i izvođenjem posebnih sistema i mera zaštite od požara  podrazumevaju se poslovi:

1) izrade projekata stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema;

2) izrade projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema;

3) izrade projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema;

4) izrade analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina;

5) projektovanja i izvođenja električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama);

6) projektovanja i izvođenja sistema za odvođenje dima i toplote.

Jedan od bitnih elemenata zaštite od požara je i održavanje instalacije i uređaja kao i njihovo kontrolisanje.

Niste sigurni koje su zakonske odredbe kojima se morate voditi prilikom zaštite od požara? Na šta treba obratiti pažnju pri izboru opreme i sredstava?

Naši inženjeri i projekt menadžeri će vam pomoći da dobijete prave odgovore na ova pitanja, i pritom izgradite sistem zaštite od požara koji će zadovoljlite sve Vaše potrebe.

Imate pitanje?

Popunite kontakt formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku!