Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini.

Bavljenje poslovima tehničke zaštite je regulisano Zakonom o privatnom obezbeđenju i pravna lica i preduzetnici mogu vršiti poslove tehničke zaštite ako imaju licencu za vršenje poslova privatnog obezbeđenja izdatu od strane Ministarstva.

SPECTRA D.o.o. je licencirana za:

 • Vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite
 • Vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite
 • Vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika

Tehnička zaštita je bitan segment svakog sistema, u poslovnom ili privatnom okruženju, te se svakodnevno pojavljuju nove tehnologije i informacije iz te oblasti.

Niste sigurni koje su kritične tačke bezbednosti vašeg objekta? Koje su zakonske odredbe kojima se morate voditi pri instalaciji sistema tehničke zaštite? Na šta treba obratiti pažnju pri izboru opreme? Naši inženejri i projekt menadžeri će vam pomoći da dobijete prave odgovore na ova pitanja, i pritom izgradite sistem koji će zadovoljlite sve Vaše potrebe

TEHNIČKA ZAŠTITA I ZAKONSKO USAGLAŠAVANJE

Zakon o privatnom obezbeđenju definiše i sisteme tehničke zaštite,  gotovo je izjednačio ovu oblast sa protivpožarnom zaštitom, prvenstveno u smislu licenciranih firmi i licenciranih profesionalaca, zaposlenih u tim firmama koji sada jedini imaju ovlašćenja da vrše i obavljaju poslove vezane za tehničku zaštitu.

Sistemi tehničke zaštite VIDEO NADZOR, ALARMNI SISTEMI, KONTROLA PRISTUPA spadaju u poslove obezbeđenja i podležu ovom zakonu koji i definiše određene predpripremne radnje koje prethode instalaciji sistema (procedure zavise od kategorije objekata)

Zakon uređuje i nalaže sledeće procedure:

 • Izradu Akta o proceni rizika,
 • Izradu plana sistema tehničke zaštite,
 • Izradu projekta sistema tehničke zaštite,
 • Montažu, ugradnju podešavanje, puštanje u rad i obuku korisnika,
 • Obavezno održavanje sistema tehničke zaštite.

Sve ove i pripremne, instalacione i post-kupovne radnje kupci od 01. januara 2018 godine mogu ugovoriti i nabaviti isključivo od, po novom zakonu posebno licenciranih pravnih subjekata koji poseduju adekvatne licence za poslove procene rizika, planiranja, projektovanja, montaže i zakonskog održavanja/servisiranja video nadzor sistema.

U suprotnom, ukoliko angažuju ne licenciranu firmu za ove poslove, kupci rizikuju izuzetno stroge kazne, od visokih novčanih penala, do izricanja privremene mere zabrane obavljanja delatnosti.

Za svaki deo poslova iz oblasti Tehničke zaštite (procena rizika, planiranje, projektovanje sistema, nadzor nad izvođenjem, izvođenje radova, obuka korisnika i održavanje sistema) obavezna je Licenca MUP-a, u skladu sa zakonom o privatnom obezbeđenju.

Šta je važno znati kod izbora sistema tehničke zaštite:

 • Sva instalirana oprema mora u smislu kvaliteta i funkcionalnosti da ispunjava domaće SRPS standarde, a u nedostatku domaćih odgovarajuće Evropske EN standarde, što se dokazuje sertifikatima.
 • Instaliranje i održavanje sistema obavezno obavlja Licencirano pravno lice ili preduzetnik sa Licencom.
 • Za svaki instaliran sistem izrađuje se tehnička dokumentacija u skladu sa zakonom.
 • Obaveza korisnika sistema je da omogući i ugovori održavanje sistema tehničke zaštite u skladu sa zakonom.
 • Instalirani sistem tehničke zaštite ne sme da ugrožava privatnost drugih, u skladu sa zakonom,
 • Snimljeni video materijal sa svake kamere se mora čuvati najmanje 30 dana i obavezno se mora staviti na uvid ovlašćenom Policijskom službeniku, na zahtev!

Korisnici sistema tehničke zaštite, koji imaju ranije instalirane sisteme dužni su da sve svoje već instalirane sisteme usklade sa ovim zakonom i da obezbede održavanje u skladu sa zakonom. U koliko instalirani sistemi ne ispunjavaju predviđene tehničke uslove zakonom, isti moraju biti zamenjeni odgovarajućim.

 • Korisnik sistema tehničke zaštite je odgovoranza instalirani sistem ukoliko po zakonu ne obezbedi: da instalirana oprema po nameni, kvalitetu i karakteristikama odgovara propisanim standardima, kao i ako ne obezbedi održavanje sistema u skladu sa zakonom.
 • Pravno lice ili preduzetnik sa Licencomza privatno obezbeđenje odgovorno je za ispravnost i funkcionalnost tehničkih sistema zaštite, a korisnik usluga mora da osigura njihovo održavanje i servisiranje u skladu sa ovim zakonom i ugovorom.

Rešenje za potrebe zakonskog usaglašavanja pravnih lica

Visoki troškovi zakonskog usaglašavanja predstavljaju veliki teret kompanijama koje svoje poslovanje žele da usklade sa Zakonom. U ovom obaveznom za sva pravna lica procesu zakonskog usaglašavanja, najveći trošak predstavlja izrada zakonom propisane obavezne dokumentacije kao što je Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i projekat sistema tehničke zaštite. Upravo iz ovog razloga sa našim partnerima smo kreirali rešenje za sva mala, srednja i velika pravna lica, kako bi proces zakonskog usaglašavanja bilo za postojeće, ili za nove sisteme tehničke zaštite, prošao bez velikih budžetskih opterećenja korisnika sistema tehničke zaštite.

Za sve dodatne informacije o neophodnim merama, radnjama, kao i o samom procesu zakonskog usaglašavanja, kao i za započinjanje procesa zakonskog usaglašavanja postojećeg ili novog sistema tehničke zaštite, možete nas kontaktirati putem kontakt formulara, kako bismo vam pomogli da preciziramo vaše zahteve i vaše poslovanje uskladite sa Zakonom.

Imate pitanje?

Popunite kontakt formu i javićemo Vam se u najkraćem mogućem roku!