USLOVI KORIŠĆENJA EMOBILITY  USLUGA Doo „SPECTRA“ Novi Sad

 1. PREDMET USLOVA

Ovim Uslovima korištenja uređuju se međusobna prava i obaveze između Doo „Spectra“ Novi Sad, Bulevar cara Lazara 88, 21000 Novi Sad, Srbija, matični broj: 08533580, PIB: 101626926, šifra delatnosti: 8020 kao pružatelja Emobility usluga koje su opisane ovim Uslovima (dalje u tekstu Doo „SPECTRA“ Novi Sad i osoba zainteresovanih za korišćenje tih usluga (dalje u tekst u: Korisnik), a sve u svrhu lakšeg pristupa i širenja mogućnosti punjenja vozila na električni pogon ili hibridni pogon.

Na sve odnose između Doo “SPECTRA” i Korisnika koji nisu uređeni ovim Uslovima primenjuju se odredbe važećih propisa Republike Srbije. Korisnik potvrđuje da je upoznat da se ovi Uslovi i njihove izmene i dopune objavljuju na internet stranicama Doo “SPECTRA” : https://www.spectra.rs/opsti-uslovi-koriscenja/ te se obavezuje o njima informisati uvidom u navedene internet stranice.

2. EMOBILITY USLUGE

EMOBILITY usluge Doo “SPECTRA” Novi Sad obuhvataju sve usluge koje DOO “SPECTRA” Novi Sad javno nudi svim Korisnicima zainteresovanim za korištenje tih usluga radi punjenja vozila na električni pogon, prvenstveno vlasnicima/korisnicima električnih i plug-in hibridnih vozila odnosno posetiocima/korisnicima punjača električnih vozila, putem mobilnih aplikacija dostupnih na Android i iOS platformi, web-stranica Doo “SPECTRA” (Doo “SPECTRA” Novi Sad- www.spectra.rs ) i/ili SPC-RFID kartica. DOO “SPECTRA” Novi Sad  putem EMOBILITY usluga nastoji, prema raspoloživim tehničkim mogućnostima, Korisnicima omogućiti identifikaciju i korištenje određenih punjača električnih automobila, plaćanje usluge punjenja, doplatu korisničkog računa, internet pregled ili pregled putem aplikacije Emobiltiy Spectra  procesa punjenja u realnom vremenu, prikaz najbližih punjača, pretraživanje slobodnih punjača, određivanje početka i kraja vremena punjenja, pronalaženje lokacija željenih punjača, rezervaciju mesta i vremena punjenja, komunikaciju između Doo “SPECTRA” i Korisnika te statistički pregled istorije korišćenja usluge punjenja.

EMOBILITY usluge predstavljaju tehnološku platformu koja svojim Korisnicima omogućava: planiranje, izbor i plaćanje usluge punjenja električnih vozila koje omogućavaju nezavisni treći pružaoci tih usluga (npr. vlasnici pojedinih lokacija na kojim se nalaze punjači), a koji su u partnerskom odnosu s DOO “SPECTRA” Novi Sad. Shodno tome, sama usluga snabdevanja električnom energijom ne podleže ovim Uslovima.

EMOBILITY usluga bazira se na korištenju mobilne aplikacije EMOBILITY i web aplikacije Doo “SPECTRA” Novi Sad koje sadrže bazu podataka o infrastrukturi punjača električnih automobila u vlasništvu Doo “SPECTRA” i partnera, na kojima je moguće izvršiti plaćanje punjenja putem aplikacije. Aplikacija je dizajnirana kako bi Korisnici, prema raspoloživim tehničkim mogućnostima u određenom trenutku, mogli izvršiti sledeće radnje:

 • pretragu raspoloživih punjača,
 • rezervaciju punjača (dostupno kod pojedinih modela punjača),
 • navigaciju do punjača,
 • autorizaciju Korisnika na punjaču,
 • određivanje početka i kraja termina punjenja na određenoj punjaču,
 • razmenu poruka s DOO “SPECTRA” – korisnička podrška,
 • avansne uplate (prepaid),
 • dopunu korisničkog računa.

Podaci o trenutnom stanju pojedinog punjača odnosno svih punjača ponuđenih putem mobilne/web aplikacije baziraju se na redovnom prikupljanju podataka sa svakog punjača. Aplikacija nudi sledeće mogućnosti, prema raspoloživim tehničkim mogućnostima u određenom trenutku:

 • interaktivnu mapu punjača sa opcijom spoljnih usluga planiranja rute/navigacije,
 • rezervaciju punjača,
 • prikaz raspoloživosti punjača i rezervisanih termina,
 • listu omiljenih/poželjnih lokacija i punjača Korisnika,
 • sistem za prijavu problema DOO “SPECTRA”,
 • sistem plaćanja i dopune korisničkog računa.

DOO “SPECTRA” Novi Sad se obavezuje uložiti veliki nivo profesionalne pažnje kako bi pokušala Korisnicima omogućiti najveći mogući nivo rada aplikacije, no ne garantuje za sporost rada, kvarove i poteškoće koje se mogu desiti pri korištenju aplikacije usled više sile ili nepredvidivih radnji trećih strana. DOO “SPECTRA” će nastojati u najkraćem mogućem roku reaktivirati rad aplikacije u slučaju gašenja, kvarova ili prestanka rada.

DOO “SPECTRA” Novi Sad zadržava pravo izmene sadržaja ili funkcionalnosti aplikacije bez prethodne najave. Aplikacija je dizajnirana i optimizovana za korištenje na pametnim telefonima ili drugim mobilnim uređajima koji imaju operativni sistem Android i iOS.

Korištenjem EMOBILITY usluge Korisniku je dostupan sledeći postupak korištenja punjača, uz moguće izmene radi tehničkih ograničenja i unapređenja EMOBILITY usluge. Korisnik (okvirno opisano)  može:

 • pronaći slobodan punjač putem web ili mobilne aplikacije,
 • korištenjem modula za navigaciju, izabrati željenu rutu do odabranog punjača
 • po dolasku do punjača, potrebno je izvršiti autorizaciju u skladu s korisničkim upustvima istaknutim na samom punjaču ili na mobilnoj/web aplikaciji,
 • spojiti vozilo sa punjačem isključivo kabelom sa odgovarajućim priključcima – korištenje bilo kakvih nestandardnih adaptera je izričito zabranjeno te se korištenjem istih stiču Uslovi za ukidanje korisničkog naloga od strane DOO “SPECTRA” Novi Sad,
 • nakon završetka punjenja, potrebno je odspojiti kabel te ga vratiti na za to odgovarajuće mesto,
 • po završetku procesa punjenja, potrebno je ukloniti vozilo s rezervisanog parking mesta za potrebe punjenja električnih vozila.

DOO “SPECTRA” Novi Sad u skladu s ovim Uslovima, daje Korisniku ograničenu, neekskluzivnu, opozivu i neprenosivu dozvolu za pristup i korištenje aplikacije isključivo u svrhu pristupa EMOBILITY  usluga, pristup i korištenje svih sadržaja, informacija i povezanih materijala dostupnih putem EMOBILITY korisničkih stranica, u svakom pojedinom slučaju isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva prava koja ovde nisu izričito naznačena zadržava DOO “SPECTRA” Novi Sad . Potpunom sadržaju i uslugama EMOBILITY korisničkih stranica i mobilne aplikacije Korisnik može pristupiti otvaranjem EMOBILITY korisničkog naloga.

3.  NAPLATA PUNJENJA ELEKTRIČNIH VOZILA POMOĆU EMOBILITY USLUGA

Spisak svih javno dostupnih punjača s aktivnim statusima o zauzeću i informacijama o tome da li se usluga punjenja naplaćuje ili ne možete pronaći na stranici www.spectra.rs/emobility dok je zbirni pregled komercijalnih uslova punjenja dostupan na: www.spectra.rs/emobility

Plaćanje naknade za uslugu punjenja električnih vozila u okviru Emobility usluga može se obaviti putem mobilne aplikacije Emobility SPECTRA gde se plaćanje obavlja platnim karticama ponuđenim unutar mobilne aplikacije/korisničkih stranica , u kojem slučaju Korisnik mora slediti sledeće korake:

 • registrovati ad hoc korisnički račun,
 • u rubrici plaćanje odabrati „vaučer“ ,
 • odabrati željeni iznos vaučera,
 • odabrati željenu metodu plaćana (kreditne/debitne kartice),
 • potvrditi metodu plaćanja.

Nakon potvrđene izvršene uplate, iznos će biti snimljen unutar virtualnog računa pojedinačnog korisnika te će Korisnik moći u bilo kojem trenutku preuzeti elektronski račun i proveriti raspoloživo stanje sredstava. Cena usluge Emobility naplate koja je omogućena preko mobilne aplikacije ne uključuje saobraćaj podataka, troškove bilo koje druge vrste koji mogu nastati prilikom pregleda ili pretraživanja sajta www.spectra.rs, kao ni naknade za plaćanje od izdavaoca platnih kartica. Sve troškove doznake sredstava i naknade banke snosi Korisnik. Pružalac usluga ni na koji način nije odgovoran za odnos između korisnika i operatora elektronskih telekomunikacionih usluga i izdavaoca platnih kartica. U slučaju plaćanja usluge dopune debitnom ili kreditnom platnom karticom, primenjuju se i odredbe odgovarajućih uslova izdavaoca platne kartice u odnosu na vrstu usluge putem prepaid SPC-RFID kartica dostupnim putem prodajne mreže DOO “SPECTRA” NOVI SAD

Naknada za izvršenu uslugu punjenja električnog vozila naplaćuje se u skladu sa javno objavljenim cenovnikom za uslugu punjenja, dostupnim na internet stranici www.spectra.rs/emobility ili u mobilnoj aplikaciji Emobility Spectra.

Radi izvršenja plaćanja putem mobilne Emobility Spectra aplikacije Korisnik je saglasan s implementacijom plaćanja korištenjem ECOMCHARGE usluga na način opisan na sledećem linku https://ecomcharge.com/. DOO “SPECTRA” NOVI SAD nije predstavnik ECOMCHARGE usluga za implementaciju plaćanja, već samo korisnik njegovih usluga. DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne odgovara za pravilnost ECOMCHARGE usluga za implementaciju plaćanja.

4. KORISNIČKA PODRŠKA

DOO “SPECTRA” NOVI SAD pruža korisničku podršku u pogledu Emobility usluge. DOO “SPECTRA” NOVI SAD će preduzeti sve razumne mere kako bi pružila telefonsku pomoć pri rešavanju problema pri korištenju Usluge. Korisnicima je na raspolaganju kontakt telefon +38121454640 i/ili e-mail emobility@spectra.rs  i/ili poštom na adresu sedišta DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a.

U prijavi kvara, odnosno problema pri pružanju i/ili naplati usluge potrebno je navesti što precizniji opis kvara/problema te kontakt podatke Korisnika.

5. KREIRANJE EMOBILITY KORISNIČKOG NALOGA

Kreiranje jednokratnog (ad hoc) korisničkog naloga može izvršiti bilo koja fizička osoba postupkom registracije koji je dobrovoljan i podrazumeva dobrovoljno pružanje podataka o Korisniku. Emobility korisnički nalog čini digitalni identitet Korisnika, na osnovu kojeg se Korisnik autorizuje/identifikuje prema DOO “SPECTRA” NOVI SAD prilikom korištenja Usluga koje su predmet ovih Uslova.

Registracijom svojih korisničkih podataka u mobilnoj aplikaciji i/ili na korisničkim stranicama Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uslovima te da ih u potpunosti razume i prihvata. Ugovor o pružanju usluge korištenja mobilne aplikacije/web korisničkih stranica za punjenje električnih vozila smatra se sklopljenim u trenutku dobijanja potvrde o uspešno izvršenoj registraciji korisničkih podataka. Ugovor o korištenju mobilne aplikacije/web korisničkih stranica za punjenje električnih vozila sklapa se na neodređeno vreme.

Obim i vrsta podataka koje DOO “SPECTRA” NOVI SAD traži pri registraciji obavezan je prvenstveno radi zaštite prava i interesa Korisnika jer se time osigurava odgovarajuća nivo provere identiteta radi registracije te u svrhu ispunjavanja svih prava i obaveza iz odnosa Korisnika s DOO “SPECTRA” NOVI SAD po izvršenoj registraciji. Podaci koji se unose prilikom registracije obrađuju se kako bi DOO “SPECTRA” NOVI SAD bila u mogućnosti pružiti Korisniku sve Usluge i sadržaj korisničkih stranica iz člana 1. ovih Uslova.

Korisnik registracijom Emobility Spectra korisničkog naloga potvrđuje da je potpuno poslovno sposoban i pravno ovlašten za registraciju i preduzimanje svih pravnih radnji s DOO “SPECTRA” NOVI SAD koje mu se prema ovim Uslovima omogućuju te potvrđuje da je pročitao i da u celosti prihvata ove Uslove pritiskom na odgovarajuću opciju.

U svrhu korištenja Ad Hoc Usluge, od Korisnika se radi dokazivanja ugovornog, odnosno korisničkog, statusa za Doo “SPECTRA” Novi Sad zahteva unos korisničkih podataka koji pripadaju isključivo tom Korisniku i specificirani su na korisničkom interfejsu.

Unosom podataka Korisnik potvrđuje tačnost i potpunost pri registraciji dobrovoljno navedenih podataka. Korisnik je dužan obavestiti o promeni svojih podataka (navedenih prilikom registracije) najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od nastanka promene podataka te je isključivo odgovoran za svaku štetu koja može nastati u slučaju neispunjavanja te obaveze.

Navedeni će se podaci koristiti radi dostavljanja bitnih informacija koje se tiču zatražene/naručene Emobility usluge iz ovih Uslova, ali i za potvrdu registracije Emobility korisničkog naloga te dostavljanje korisničkog imena i lozinke.

Nakon uspešne registracije Korisnik će imati jedinstven Emobility korisnički nalog, koji služi za ovlašteni pristup, odnosno kao autorizacija za korištenje Usluga DOO “SPECTRA” NOVI SAD iz ovih Uslova. Izmene korisničkog imena, odabranog i unešenog pri registraciji, nisu dozvoljene, dok lozinku za pristup Korisnik može izmeniti u bilo kojem trenutku.

6. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obvezuje da svoj Emobility korisnički nalog drži u strogoj tajnosti i čuva s dužnom pažnjom (kao i svaku drugu korisničku identifikacijsku oznaku dodeljenu od strane DOO “SPECTRA” NOVI SAD), pogotovo od neovlašćenog pristupa trećih osoba, te se obavezuje da ga neće otkrivati ili na bilo koji način učiniti dostupnima trećim, odnosno neovlaštenim osobama. Korisnik je isključivo odgovoran za svaku radnju, uključujući svaku izjavu o nameri datu pod njegovim Emobiliti nalogom, što će se smatrati ispoljavanjem volje osobe koja se vodi kao Korisnik čiji je Emobiliti korisnički nalog u pitanju. DOO “SPECTRA” NOVI SAD neće snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu štetu koja može nastati Korisniku i/ili trećoj strani usled postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s Emobility Spectra korisničkim nalogom Korisnika i/ili zloupotrebe i/ili neovlaštenog korištenja Emobility korisničkog naloga Korisnika, odnosno za štetu koja je povezana ili može biti povezana s ovim postupanjima i/ili zloupotrebom.

Korisnik se obvezuje da prilikom korišćenja Emobility Spectra aplikacije neće postupati na način koji bi predstavljao:

 • objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način;
 • objavljivanje, slanje i razmenu informacija za koje zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima;
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe;
 • manipulisanje identifikatorima kako bi se prikrilo poreklo sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem predmetnih mrežnih stranica;
 • objavljivanje, slanje, razmenu sadržaja i/ili upotrebu predmeta ili prava zaštićenih pravom intelektualnog vlasništva bilo DOO “SPECTRA” NOVI SAD bilo trećih osoba;
 • objavljivanje, slanje i razmenu neželjenih sadržaja korisnicima odnosno drugim osobama bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;
 • svesno objavljivanje, slanje i razmenu sadržaja koji sadržava viruse ili slične računarske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojega računarskog softvera i/ili hardvera i elektronske komunikacione opreme;
 • nedopušteno prikupljanje, odnosno bilo kakvu vrstu nedopuštene obrade ličnih podataka u smislu važećih propisa;
 • povredu pravila ponašanja na internetu i na mreži

Obrazovanje Korisnika (npr. ali ne ograničeno na obrazovanje o pravilnom ponašanju na internetu te izbegavanju povezanih rizika i prevara) i primena sigurnosnih i drugih mera potrebnih za zaštitu Korisnikove pretplatničke/korisničke opreme, računarskih programa i podataka spada u područje isključive odgovornosti svakog pojedinog Korisnika. Isto se odnosi i na preduzimanje svih potrebnih mera zaštite radi izbegavanja različitih vrsta online prevara. Korisnik izričito potvrđuje da je upoznat s tim da DOO “SPECTRA” NOVI SAD, iz sigurnosnih razloga, nikada od Korisnika neće za Doo “SPECTRA” Novi Sad zahtevati unos njegovih korisničkih podataka putem e-pošte, uključujući bez ograničenja, podatke o Emobility korisničkom nalogu. Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Emobility aplikacije i/ili korisničkih stranica preduzimati odgovarajuće sigurnosne mere, i to:

 • odjavu Korisnika svaki put nakon korišćenja spomenutih stranica („log off“), posebno ako se ne koristi vlastitim računarom, a kako bi se izbegla mogućnost zloupotrebe;
 • u slučaju bilo kakve sumnje u moguću zloupotrebu i/ili neovlašteno korištenje njegovim Emobility korisničkim nalogom, odnosno drugom korisničkom identifikacijskom oznakom, Korisnik je dužan odmah obavestiti Službu za korisnike DOO “SPECTRA” NOVI SAD na  telefon +38121454640 ili putem emaila: emobility@spectra.rs. DOO “SPECTRA” NOVI SAD će po prijemu obaveštenja preduzeti sve moguće mere u svrhu zaštite korisničkog naloga. DOO “SPECTRA” NOVI SAD neće ni na koji način biti odgovorna Korisniku za štetu i/ili posledice nastale postupanjem protivno u ovoj tački navedenim obavezama.

Korisnik se obavezuje da se neće koristiti serverima i drugom infrastrukturom DOO “SPECTRA” NOVI SAD, kao i uslugama, na bilo koji način koji bi mogao ugroziti njihov rad, ispravno funkcionisanje i/ili punu funkcionalnost. U slučaju sumnje na bilo kakvu zloupotrebu servisa, servera i/ili druge infrastrukture DOO “SPECTRA” NOVI SAD, kao i usluga, DOO “SPECTRA” NOVI SAD zadržava pravo preduzimanja svih dopuštenih radnji potrebnih radi omogućavanja pravilnog rada servera i druge infrastrukture DOO “SPECTRA” NOVI SAD, kao i usluga, što uključuje kontrolu postavljenog sadržaja koji se može ukloniti ako se utvrdi da je njegovo postavljanje, odnosno korištenje Emobility aplikacije, suprotno ovim Uslovima i/ili primenjivim zakonskim i podzakonskim propisima, u kojem slučaju DOO “SPECTRA” NOVI SAD neće ni na koji način biti odgovorna Korisniku za navedene radnje.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD zadržava pravo ukloniti sadržaj Korisnika koji bi predstavljao povredu načina korištenja Emobility aplikacije i/ili internet stranica. DOO “SPECTRA” NOVI SAD se ne može i neće smatrati odgovornim za štetu koja proizlazi iz zloupotrebe sadržaja i usluga Emobility apllikacije i/ili internet stranica od strane neovlašćene osobe te odgovornosti za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem sadržajima kojima je moguće pristupiti putem predmetnih aplikacija i/ili internet stranica.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD se u potpunosti odriče svake odgovornosti za štetu koja može nastati korištenjem sadržaja i usluga Emobility aplikacije, a suprotno odredbama primenjivih zakonskih i podzakonskih propisa, ovim Uslovima i instrukcijama dostavljenim Korisniku prilikom korištenja predmetne aplikacije, bez obzira na to je li reč o imovinskoj ili neimovinskoj, direktnoj ili indirektnoj šteti, odnosno običnoj šteti, gubitku dobiti ili nematerijalnoj šteti, a ako je ista na bilo koji način povezana s korištenjem sadržajima i uslugama dostupnim na predmetnoj aplikaciji ili proizlazi iz njih.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD se ne može i neće smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja može nastati zbog prekida internet veze prilikom korišćenja Emobility aplikacije.

Korisnik koji pomoću Emobility usluga ugovori uslugu punjenja električnog vozila treba biti svestan da su stanice za punjenje visokonaponski uređaji namenjeni isključivo za punjenje električnih vozila i stoga ih treba koristiti u skladu s operativnim upustvima i pravilima upotrebe. DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve štete ili nezgode nastale prilikom nepropisnog korištenja infrastrukture za punjenje.

7.  ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Obrađivač ličnih podataka Korisnika koji se obrađuju vezano uz Emobility DOO “SPECTRA” NOVI SAD uslugu je DOO “SPECTRA” NOVI SAD. Prilikom kreiranja Emobility korisničkog naloga DOO “SPECTRA” NOVI SAD će prikupiti i obrađivati ime, prezime i e-mail Korisnika, odnosno druge korisničke podatke koje Korisnik može dostaviti DOO “SPECTRA” NOVI SAD. Također, DOO “SPECTRA” NOVI SAD će obrađivati i podatke koji nastaju prilikom korištenja usluge, kao što su lokacija punjača, potrošnja, stanje na Emobility korisničkom računu, performanse korištenja usluge.

Korisnički podaci koji se pružaju prilikom registracije za Emobility korisnički nalog, odnosno prilikom registracije za Emobility korisnički nalog, prenose se sigurnim komunikacionim kanalom – zaštićeni su enkripcijom i prenose se putem sigurnog mrežnog prtokola koji onemogućuje čitanje i falsifikovanje podataka od strane trećih osoba u komunikacionom kanalu. DOO “SPECTRA” NOVI SAD korisničkim stranicama mogu se služiti samo Korisnici koji mu pristupaju pomoću pregledača (engl. web browser) koji podržava sigurni mrežni protokol. Prilikom registracije za Emobility Spectra korisnički nalog, internet server beleži IP adresu računara koji mu je pristupio, datum pristupa, URL stranica sa koje nam se pristupa i oznaka pretraživača korisnika (naziv i verzija). Ovi podaci se čuvaju najviše 3 meseca i koriste se za bezbednosne svrhe. Za iste svrhe se prikupljaju i evidencije aplikacija (vreme promene podataka, ID korisnika ili operatera koji je izvršio promenu, izmenjeni podaci) i čuvaju se do godinu dana.

Registracijom za Emobility korisnički nalog, čije korištenje uključuje za Korisnika besplatnu uslugu personaliziranog korištenja uslugama i sadržajima dostupnim na Emobility aplikaciji i/ili internet stranicama DOO “SPECTRA” NOVI SAD, Korisnik je upoznat i prihvata da će DOO “SPECTRA” NOVI SAD lične podatke obrađivati u svrhu ispunjavanja prava i obaveza u vezi s Emobility uslugom. Obrada podataka uključuje, bez ograničenja: radnje u svrhu provere ovlašćenja za pristup, sprečavanja prevara i zloupotreba, kao i radnje radi pružanja, obračunavanja i naplate naručene odnosno ugovorene Emobility usluge, te rešavanje prigovora. Dodatno, Korisnik je upoznat i prihvata da DOO “SPECTRA” NOVI SAD zadržava pravo Korisniku upućivati na adresu njegove e-pošte servisna obaveštenja, poruke administratora i slične poruke DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a isključivo u svrhu redovnog obaveštavanja Korisnika Emobility usluga o normalnom funkcionisanju Emobility usluge.

Emobility korisnički nalog zajedno s pripadajućim ličnim podacima DOO “SPECTRA” NOVI SAD će obrisati bez odlaganja po zahtevu Korisnika.

Za obradu ličnih podataka DOO “SPECTRA” NOVI SAD je ovlašćena angažovati proverene izvršitelje obrade ličnih podataka u Republici Srbiji.

Prilikom korištenja DOO “SPECTRA” NOVI SAD korisničkih stranicama DOO “SPECTRA” NOVI SAD server čuva određene informacije u obliku kolačića (engl. cookie) na računaru Korisnika (npr. pastSearches). Emobility korisničke stranice upotrebljavaju kolačiće kako bi bili u mogućnosti besplatno pružati svoju uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše server internet stranica i koje pregledač snima na disk Korisnika u obliku male tekstualne datoteke. Privremeni kolačić postavlja se na računr korisnika: • na nivou sesije, odnosno za vreme trajanja njegovog poseta korisničkim stranicama, što mu omogućuje da se efikasnije služi korisničkim stranicama i automatski ističe kada zatvori svoj pregledač, i • u procesu registracije te autorizacije DOO “SPECTRA” NOVI SAD usluga opisanih tačkom 4.1., u kojem se slučaju kolačić sprema u trajanju 24 sata kako bi se korisniku omogućilo da, ako ne prođe celi proces unutar jedne sesije, ne mora ponovno unositi tražene podatke.

Korisnici se uvek mogu obratiti DOO “SPECTRA” NOVI SAD i u slučaju dodatnih upita o obradi njihovih ličnih podataka te imaju pravo na prigovor, pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade i prenos ličnih podataka. E-pošta službenika za zaštitu podataka DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a je licni.podaci@spectra.rs. Korisnici se uvek mogu obratiti i Povereniku za zaštitu ličnih podataka.

8. UKIDANJE I ZABRANA KORIŠĆENJA EMOBILITY SPECTRA KORISNIČKOG IMENA I LOZINKE

DOO “SPECTRA” NOVI SAD zadržava pravo ukinuti ili privremeno onemogućiti mogućnost korištenja Korisnikovim Emobility korisničkim nalogom, što može uključiti ukidanje ili privremeno onemogućavanje mogućnosti korištenja jednom ili više usluga dostupnih na DOO “SPECTRA” NOVI SAD korisničkim stranicama i/ili aplikaciji, a bez prethodne najave i/ili obrazloženja, u slučaju postupanja Korisnika koje je protivno pravilima ovih Uslova, ugovora sklopljenog s DOO “SPECTRA” NOVI SAD i/ili važećim zakonskim propisima. DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu navedenim ukidanjem ili privremenim uskraćivanjem mogućnosti korištenja Emobility Spectra korisničkim nalogom, odnosno jednom ili više usluga predmetnih stranica i/ili aplikacije.

9. NADZOR NAD KORIŠTENJEM USLUGE

Korisnik je saglasan da DOO “SPECTRA” NOVI SAD zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obaveštenja ograničiti odnosno obustaviti pružanje Emobility Spectra usluge korištenjem mobilne/web aplikacije (te time onemogućiti korištenje usluge punjenja) ako se korisnik koristi uslugom korištenja mobilne/web aplikacije na nedopušten i/ili neprihvatljiv način te radi zaštite sigurnosti i poštovanja etičkih standarda. U navedenom slučaju, DOO “SPECTRA” NOVI SAD će uz navođenje razloga o navedenom obavestiti korisnika na ostavljenu adresu elektronske pošte ili putem ostavljenog broja kontaktnog telefona.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost i istinitost podataka koje učini dostupnim pružatelju usluge punjenja električnih vozila.

Korisnik je dužan koristiti se mobilnom/web aplikacijom za punjenje električnih vozila na prihvatljiv i dopušten način. Pod neprihvatljivim i nedopuštenim načinom korištenja usluge smatra se svako korištenje koje bi prema proceni davoca usluge dovelo do povrede zakona i drugih propisa Republike Srbije, etičkih normi ili koje bi moglo dovesti do nastanka bilo koje vrste štete, a posebno: – distribuiranje podataka protivnih važećim propisima, koji su uvredljivi, koji bi mogli ugroziti prava ličnosti pojedine fizičke odnosno pravne osobe, posebno takvih koji obuhvaćaju podatke o deci; – distribuiranje podataka koji bi mogli naneti štetu davatelju usluge; – distribuiranje sadržaja kojima se krši intelektualno vlasništvo davatelja usluge ili trećih osoba; – distribuiranje sadržaja kojim se očito reklamiraju marke duvanskih proizvoda, pornografija ili drugi proizvodi kojima je ograničeno ili zabranjeno reklamiranje u Republici Srbiji.

10. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a

Usluge su pružene u aktualnom obliku i na dostupan način. DOO “SPECTRA” NOVI SAD se odriče svih izjava i garancija, izrečenih ili onih koje se podrazumevaju, a koji nisu izričito izneseni u ovim Uslovima, uključujući garanciju o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu upotrebu i nekršenju pravila. Osim toga, DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne pruža izjave ili garancije o pouzdanosti, pravovremenosti, kvalitetu, prikladnosti ili dostupnosti usluga ili bilo kojih usluga ili dobara zatraženih upotrebom usluga ili da će usluge biti bez prekida ili grešaka. DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne garantuje kvalitetu, prikladnost, sigurnost ili sposobnost trećih strana. Korisnik je saglasan da celokupni rizik koji se javlja korištenjem usluge i bilo koje usluge ili dobra zatraženih njome ostaje na Korisniku, do zakonom dopuštene mere.

Za štete koje bi mogle nastati Korisniku pri izvršenju obaveza iz ovih Uslova, a koje su uzrokovane s namerom ili grubom nepažnjom, odgovornost DOO “SPECTRA” NOVI SAD bit će neograničena. U slučaju nastanka štete uzrokovane običnom nepažnjom, isključena je svaka odgovornost DOO “SPECTRA” NOVI SAD za indirektnu štetu, uključujući pritom izgubljenu dobit, materijalnu ili nematerijalnu štetu, bespotrebne troškove, gubitak podataka ili potraživanja trećih strana. Odgovornost DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a za običnu (stvarnu) štetu ograničena je na maksimalni iznos od 50.000,00 dinara po štetnom događaju.

Korisnik prihvata da su usprkos eventualno obavljenim testovima u Uslovima sličnim koji prevladavaju u praksi moguće greške u softveru, tj. aplikaciji(ama) instaliranoj(im) na opremi/na web-u, a posebno vezano za posebne kombinacije podataka i funkcija. Korisnik prihvata da DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne odgovara za prekid usluge, bilo kakve gubitke ili oštećenja, troškove ili izdatke te bilo koju drugu štetu nastalu Korisniku kao posledica greške na softveru trećih strana na koji DOO “SPECTRA” NOVI SAD nema uticaja.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD ne preuzima nikakvu odgovornost za potencijalne materijalne i nematerijalne štete nastale u vezi s uslugom i upotrebom, odnosno korišćenjem mobilne aplikacije/korisničkih stranica za punjenje električnih vozila, a koje mogu rezultirati smrću, ozledama, katastrofalnim štetama ili masovnim razaranjima (na primer, vezano za nuklearnu energiju, masovni transport, medicinske primene ili neke druge primene).

Korisnik je saglasan i pristaje obeštetiti i smatrati DOO “SPECTRA” NOVI SAD i njegove službenike, direktore, zaposlene i agente slobodnima od bilo kakvih potraživanja, za Doo “SPECTRA” Novi Sad, gubitaka, odgovornosti i troškova (uključujući troškove advokata) proizašlih ili u povezanosti s korištenjem Emobility usluga odnosno usluga i dobara proizašlih iz korištenja tih usluga; kršenja ili povrede ovih Uslova; korištenjem korisničkih stranica i/ili aplikacije na nedozvoljen način ili kršenjem prava bilo koje treće strane.

11.PRAVO RASKIDA UGOVORA O PRUŽANJU USLUGE

Prihvatanjem ovih Uslova Korisnik daje izričitu saglasnost i pristanak da DOO “SPECTRA” NOVI SAD može odmah početi obavljanje Emobility usluge. Stoga korisnik nakon sklapanja ugovora o pružanju Emobility usluge ne može menjati datu porudžbinu punjenja električnog vozila nakon što je istu predao. Budući da se ugovor o pružanju usluge punjenja električnog vozila sklapa na daljinu putem Emobility korisničkih stranica ili aplikacije, a kako je predmet istog ugovora punjenje električnog vozila na način prilagođen korisniku i prema njegovoj specifikaciji, Korisnik nakon prihvatanja ovih Uslova te izbora opcije Plati za svaku pojedinačnu porudžbinu punjenja električnog vozila nema pravo na jednostrani raskid ugovora o pružanju usluge punjenja električnog vozila, ne navodeći razloge za to, te nema pravo na povrat plaćene cene za uslugu punjenja električnog vozila. Ujedno, prihvatanjem ovih Uslova korisnik potvrđuje da je upoznat s navedenim isključenjem prava na jednostrani raskid ugovora prilikom korištenja Emobility usluga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

12. AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA

Sadržaj Emobility Spectra aplikacije i web stranice Doo “SPECTRA” Novi zaštićen je autorskim pravom i sličnim pravima, sa izuzetkom korisničkih podataka Korisnika, odnosno korisničkog sadržaja Korisnika. Predmetni sadržaj ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bez izričitog pristanka DOO “SPECTRA” NOVI SAD-a ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu DOO “SPECTRA” NOVI SAD ili bilo kojoj trećoj strani. Predmetni sadržaj može se upotrebljavati samo za individualne potrebe Korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštovanje autorskih i srodnih prava, kao i svih drugih prava trećih osoba te u skladu s ovim Uslovima.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD može povremeno dozvoliti slanje, učitavanje, objavu ili na drugi način putem Emobility stranica ili aplikacije učiniti dostupnim tekstualne, zvukovne i/ili vizualne sadržaje i informacije, uključujući komentare i povratne informacije o Uslugama, pokretanje zahteva za podršku, podnošenje prijava i sličan korisnički sadržaj, koji ostaje u vlasništvu Korisnika. Objavom korisničkih sadržaja Korisnik daje DOO “SPECTRA” NOVI SAD prostorno i vremenski neograničenu, neopozivu, prenosivu, nenaplatnu licencu s pravom podlicenciranja, korištenja, kopiranja, izmenjivanja, izrade izvedenih dela, distribucije, javnog izlaganja, javnog izvođenja i ostalog korištenja korisničkih sadržaja na bilo koji način u svim trenutno poznatim naknadno osmišljenim formatima i kanalima za distribuciju (uključujući i u vezi s Emobility uslugama) bez prethodne obaveštenja ili vašeg pristanka i bez naknade Korisniku ni bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

Izričito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Uslova Emobility usluga u svrhu objavljivanja ili prenošenja sadržaja i podataka protivno važećim propisima, kao i sadržaja i podataka koji su netačni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, ili za koje se zna ili bi se moglo znati da su netačni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravajući, kao i na bilo koji drugi način kojim bi se moglo ugroziti rad DOO “SPECTRA” NOVI SAD. Takođe, zabranjeno je korištenje Emobility usluga na način i u svrhe kojima se vređaju ili mogu vređati tuda prava, te njihovo korištenje na način i u svrhe koji nisu saglasni važećim propisima, što između ostalog uključuje tzv. slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primaoca, slanje neželjenih elektronskih poruka, slanje nezakonitog odnosno nezakonito pribavljenog sadržaja kojima se vređaju ili mogu vređati tuda prava intelektualnog vlasništva.

Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mera zaštite od neovlašćene upotrebe, svih informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima korištenjem Emobility usluga.

Korisnik se obavezuje da će koristiti svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva) na zakonom dozvoljen način, te da ga neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez saglasnosti nosioca odgovarajućeg prava. Korisnik će snositi odgovornost po svakoj osnovi i biće dužan naknaditi svu štetu, koja bi mogla nastati DOO “SPECTRA” NOVI SAD ili trećoj strani usled povrede neke od ovde navedenih obaveza Korisnika.

Korisnik ne sme ukloniti bilo koje obaveštenja o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili ostala autorske obaveštenja s bilo kojeg dela usluga, (ii) reprodukovati, menjati, pripremati izvedena dela na osnovu uslugama, deliti, licencirati, iznajmiti, prodati, preprodati, prenositi, javno prikazati, javno predstavljati, slati, prenositi uživo, odašiljati ili na druge načine koristiti Usluge osim na način koji je izričito dozvolila DOO “SPECTRA” NOVI SAD, (iii) dekompilirati, izvoditi obrnuti inženjering ili razložiti usluge osim u meri koju dopušta zakon, (iv) povezivati, preslikati ili uokviriti bilo koji deo usluga, (v) izazvati ili pokrenuti bilo koji program ili skriptu u svrhu preuzimanja sadržaja (eng. “scraping”), indeksiranja, ispitivanja ili drugog oblika prikupljanja podataka bilo kojeg dela usluga ili neopravdano opterećivati ili otežavati rad i/ili funkcionalnost bilo kojeg dela usluga ili (vi) pokušavati ostvariti nedozvoljen pristup uslugama ili narušavati bilo koji deo usluga ili sistema ili mreža povezanih s njima.

13. ZAVRŠNE ODREDBE

Ako bilo koja od odredbi ovih Uslova postane nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva u bilo kom pogledu u skladu sa važećim propisima, to ni na koji način neće uticati na zakonitost, validnost ili primenljivost ostalih odredbi ovih Uslova.

DOO “SPECTRA” NOVI SAD i Korisnik su saglasni da će odredba koja je postala nezakonita, nevažeća ili neizvršiva njihovim međusobnim dogovorom biti zamenjena zakonskom, punovažnom, odnosno izvršivom odredbom koja, prema svojoj ekonomskoj nameni i nameri, DOO “SPECTRA” NOVI SAD i Korisnika je odgovorati odredbi koja je postala nezakonita, nevažeća ili neizvršiva.

Za tumačenje, primenu i pravna dejstva svih dozvola, izuzetaka i uslova korištenja usluge mobilne aplikacije/korisničke stranice za punjenje električnih vozila, te za sve sporove koji nastanu kao rezultat korištenja mobilne aplikacije/ korisničkih stranica za punjenje električnih vozila ili u vezi s njima, jedini mesno nadležni sud je sud u Novom Sadu, Republika Srbija.

Ovi Uslovi se primenjuju od 01. Marta 2024. godine. DOO „SPECTRA“ NOVI SAD zadržava pravo izmene ovih Uslova u skladu sa propisima. Sve izmene će biti dostupne na sajtu Doo „SPECTRA“ Novi Sad, www.spectra.rs pre stupanja na snagu.