Serbian
Bosnian
Croatian
Macedonian
Serbian

Rano upozorenje na koje se možete osloniti

Data centri, server sobe, IT prostorije su prvenstveni primeri gde je otkrivanje požara u najranijoj fazi od presudne važnosti. Moderni data centri moraju koristiti sisteme za detekciju požara koji su sposobni da precizno odrede izvor požara bez potrebe da se prostor i oprema isključe zbog sprovođenja istrage, bez potrebe za prekidom poslovanja i s tim u vezi neželjenih poslovnih gubitaka. Aspiracioni sistemi ICAM predstavljaju tehničko rešenje koje može precizno da odredi izvor dima na samom početku incidentnog događaja u 4, 6 ili 15 sektora u zoni, omogućava individualnu identifikaciju alarma u prostorima kao što su podignuti podovi i spušteni plafoni, rack ormani i ventilacioni kanali. Funkcionalnost i fleksibilnost ICAM aspiracionih sistema ogledaju se u karakteristici da se alarm oglašava u 4 nivoa, a pojedini serveri se mogu automatski pogasiti uz pomoć alarm output-a dok se sistem za suzbijanje požara direktno navodi u kabinet gde se pojavio problem.

ICAM aspiracioni detektori nude rešenje u vidu IAS ili ILS detektora za uzorkovanje vazduha i detekciju dima. IAS sistemi sastoje se od jedne ili dve tačke za uzorkovanje vazduha konvencionalnog tipa, čime se vrši dvostruka provera i smanjuje mogućnost lažnih alarma. Kada je pojačana osetljivost naročito važna i kada je dodatno vreme za reakciju esencijalno, koriste se ILS sistemi, koji imaju veoma širok raspon osetljivosti.

Sistemi za suzbijanje požara na koje se možete osloniti

U prostorima kao što su IT sektori, data centri i server sobe koriste se sistemi za suzbijanje požara hemijskim sredstvom FM200. Sistem sa gasom FM200 gasi vatru brzo, minimalizujući štetu na imovini i veoma vrednoj opremi. To je gas bez boje i mirisa koji ne provodi električnu energiju, netoksičan, neškodljiv za materijale. Ne oštećuje ozonski omotač i odobren je od strane međunarodnih institucija. FM200 je najpoznatiji i najprodavaniji hemijski agens koji se koristi za gašenje požara klase A i klase B. Prednost sistema sa FM200 je što se koristi sa minimalnim bojem cilindara, a ponovno punjenje cilindara je lako dostupno širom sveta.

Video nadzor

Kontrola pristupa